مایس از نگاه ما

هرچند که مایس یکی از زیر شاخه های خدمات مسافرتی و گردشگری محسوب می شود، اما تفاوت های این خدمات از نگاه ما چنان برجسته است که ما را بر آن داشت تا در طراحی ساز و کار شرکت رویه ای کاملاً متفاوت را اتخاذ کنیم. تفاوت اساسی خدمات مایس با سایر خدمات حوزه گردشگری ، از تمایز مشتریان آن نشأت میگیرد. شرکت ها و کسب و کار ها ضمن حساسیت بالاتر نسبت به کیفیت خدمات، از باب انگیزه و اهداف با گردشگران عادی تفاوت های زیادی دارند.  شرکت ها کاملاً با انگیزه های مشخص در جهت بهبود شرایط و خروجی های کسب و کار خود اقدام به خرید خدمات مایس می نمایند. این اهداف می تواند طیف متنوعی از دستاوردهای حرفه ای را شامل شود از جمله ارتقای کارایی نیروی انسانی ( سفر های تشویقی) ، تقویت روح همکاری یا تشریح ارزش های مشترک و استراتژی شرکت ( میتینگ و همایش )، گشترش ارتباطات کاری و مشارکت ( نمایشگاه ها) . موفقیت در نیل به اهداف مذکور نه فقط مستلزم کیفیت بالا و ضریب خطای پایین در خدمات معمول گردشگری است، بلکه نیازمند آگاهی ارائه دهنده این خدمات از ظرافت ها و پیچیدگی های یک کسب و کار و رخداد های حرفه ای است تا سفری موفق و خاطره انگیز برای مشتریان رقم بخورد.